هواشناسی قزوین

امروز سه شنبه جوی آرام همراه با افزایش دما را در قزوین شاهد خواهیم بود